Skip to main content

Wettelijke regels

Wettelijke regels

Privacyverklaring uitgebreid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Basis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of die daarmee samenhangen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Mocht u na het lezen van dit gegevens document nog vragen hebben, stel deze dan via de uw bekende hulpverlener of laat een bericht achter via het contactformulier

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van clienten worden door De Basis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden en kwaliteitsverbetering binnen De Basis;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het bijhouden van een dossier en (financiele) verantwoording afleggen aan gemeenten of inspecties;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Wettelijke verplichtingen, zoals onder andere beschreven in de Jeugdwet.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt De Basis de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam kind
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • BSN kind
 • Geboortedatum
 • Adres (indien ouders gescheiden zijn, van beide ouders)
 • Telefoonnummer, ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)
 • e-mailadres, ouders en jongere (ouder dan 12 jaar)
 • Videobeelden ten behoeve van NIKA-diagnostiek en -behandeling
 • Persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, in uw dossier ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
 • Rapportages van verwijzers, direct van verwijzers ontvangen of door u verstrekt.

De medewerker van De Basis is wettelijk verplicht een dossier bij te houden waarin alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling staan genoteerd. De wettelijke bewaartermijn is twintig jaar

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door De Basis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming door inschrijving op de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Basis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Basis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van verwijzers en geinteresseerden

Persoonsgegevens van verwijzers of geinteresseerden worden door De Basis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatie-uitwisseling in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming, bijvoorbeeld mondeling verkregen of door het ontvangen van een visitekaartje
 • Wettelijke verplichting zoals beschreven in o.a. de Jeugdwet, bijvoorbeeld gedurende de samenwerking binnen een hulpverleningstraject;
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld ten behoeve van het vormgeven van kwaliteitsverbetering van De Basis en van een goede samenwerking met relevante organisaties.

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of folder; samenwerking gedurende hulpverleningstraject

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Basis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie en organisatie

Uw persoonsgegevens worden door De Basis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als geinteresseerde, verwijzer

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtnemers

Persoonsgegevens van opdrachtnemers worden door De Basis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de opgestelde overeenkomst van opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Basis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • Kopie Opleidingscertificaten
 • CV
 • AGB-code
 • BIG-Registratie
 • VOG

Uw persoonsgegevens worden door De Basis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal twee jaar na ontbinding van de overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij enkel aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en indien dit wettelijk is toegestaan. Verstrekking aan derden kan zowel leveranciers als bijvoorbeeld verwijzers of gemeenten betreffen.

Indien het vertrekken van persoonsgegevens nodig is voor de een goede uitvoering van de overeengekomen opdracht, bijvoorbeeld met verwijzers of direct betrokken hulpverleningsorganisaties, dan zullen wij deze persoonsgegeven in beginsel alleen verstrekken met uw toestemming. Bij kinderen tot 12 jaar zijn het de ouders met gezag die hiervoor toestemming voor moeten geven. Vanaf 12 tot 16 jaar zijn het de kinderen en de ouders die toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar moeten jongeren zelf toestemming geven.

Daarnaast zijn we wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen in verband met toezicht en toetsing door bijvoorbeeld gemeenten en inspecties. Denk hierbij aan het vertrekken van informatie aan gemeenten om de opdracht te bekostigen en aan meewerken aan wettelijke toezichttaken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn om organisaties zoals het Openbaar Ministerie of Veilig Thuis informatie te verstrekken zonder dat toestemming daarvoor wettelijk vereist is. Hierover zullen we u, zoveel mogelijk vooraf, altijd informeren.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan verwerkers, zoals de leverancier van ons elektronisch patientendossier, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan verwerkers welke gevestigd zijn buiten de EU.

Inzage en verstrekking bij minderjarigheid en aan ouders

Inzagerecht in het dossier en dossiertoegang is conform de WGBO geregeld (artikel 456)

Bij kinderen onder 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en hebben in principe recht op toegang tot alle informatie betreffende hun kind.

Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben medezeggenschap over hun behandeling, en dus ook over hun dossier.

Jongeren vanaf 16 jaar worden binnen de hulpverlening juridisch als volwassen beschouwd en hebben volledige zeggenschap over hun behandeling.

Wanneer er sprake is van een echtscheidingssituatie en beide ouders dragen het ouderlijk gezag, dan moeten beide ouders toestemming geven tot onderzoek en/of behandeling van het kind. Ook worden zij beiden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek en/of het verloop van de behandeling, ook al wordt er maar met een ouder gesproken. Wanneer deze toestemming er niet is, wordt er geen intakegesprek gepland.

Als een ouder geen gezag heeft, is toestemming van de ouder zonder gezag niet nodig voor de start van onderzoek en/of de behandeling. Deze ouder heeft wettelijk wel recht op informatie over het kind, als de ouder erom vraagt. Bij de intake kan om bewijs gevraagd worden omtrent het gezag.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Basis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Basis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We maken gebruik van een beveiligde mailoplossing.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Indien gewenst kan schriftelijk om vernietiging gevraagd worden. Hiervoor kunt u bij de behandelaar (van uw kind) een formulier opvragen. In overleg tussen client en behandelaar kunnen gegevens uit het dossier gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De Basis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.